Cách chuyển hình dùng Adobe Premiere Pro

Tóm tắt: Trong khi chuyển tiếp từ đoạn phim này sang đoạn phim khác, nhiều trường hợp phim không được liên tục hay bị giựt, chúng ta có thể dùng các xảo thuật chuyển tiếp (transitions) để phim ảnh được hát liên tục. Bài sau đây hướng dẫn thực tập một số kỹ thuật căn bản thường dùng để chuyển tiếp phim: tan hình (dissolve), đổi màu (dip), khoét lỗ (iris), quạt (wipe).

1. Định thời điểm bắt đầu chuyển hình (start time of transition) và thời gian chuyển (transition time). Thí dụ, khúc phim 1 chấm dứt tại 0:42:27 để bắt đầu khúc phim 2. Nếu thời gian chuyển tiếp là 5 giây, thời điểm bắt đầu chuyển hình sẽ đặt tại 0:37:27.

2. Chọn tab Effects (khung dưới bên trái), mở Video Transitions, mở Dissolve, chọn Cross Dissolve. Bấm chuột trái (left click), giữ và kéo bỏ và phần đầu khúc phim 2 (để chuyển hình). Kéo tam giác timescale để phóng đại các chi tiết trên timeline cho thấy chữ Cross Dissolve.

Để mũi tên vào tên của xảo thuật chuyển hình (chữ Cross Dissolve), bấm chuột trái để điều chỉnh chi tiết của xảo thuật này trong khung giữa phía trên có tên Effects Control (Kiểm soát các hiệu ứng).

Mỗi cách chuyển tiếp có nhiều cách điều chỉnh khác nhau. Nên nhớ đổi thời gian chuyển tiếp cho đúng (5 giây).

Nếu muốn thử một cách chuyển hình khác như Iris.Diamond, mở Iris và chọn Diamond (lỗ khoét hình thoi), bấm chuột trái và kéo bỏ vào nơi đang có tên hình chuyển tiếp (chẳng hạn như Cross Dissolve). Premiere vẽ dấu hiệu lá cờ hướng về bên phải để cho biết chuyển hình tại đầu phim. Nếu chuyển hình đặt tại cuối phim, lá cờ sẽ hướng về bên trái.

Hình chuyển tiếp luôn luôn phối hợp với khúc phim đặt ở timeline dưới. Thí dụ phim đặt ở Video 2 sẽ chuyển hình với phim đặt ở Video 1.

Nếu muốn xóa bỏ đoạn chuyển hình, chọn đoạn muốn xóa, bấm chuột phải (right click) và chọn Clear (bỏ).