Monthly Archives: December 2019

Esp32 MicroPython development

Wednesday, December 11th, 2019

https://www.web2pdfconvert.com/cát hồng đỗ trọng Search terms: calibrate esp32 adc https://github.com/G6EJD/ESP32-ADC-Accuracy-Improvement-function/blob/master/ESP32_Read_Voltage_Simple.ino Timer interrupt Timer on ESP32 Kelvin nghỉ từ 03/24, thầy cô không tính tiền chở Kelvin đi học trong tháng trước nữa 1. esptool.py –chip esp32 –port COM9 erase_flash 2. … Đọc tiếp