Toán (Mathematics)

Các bài luyện thi bao gồm tất cả các lãnh vực toán học từ mẫu giáo đến cuối lớp 12. Các tiêu chuẩn toán học này đã được công nhận và bắt buộc phải giảng dạy cho học sinh trong các tiểu bang sau đây:
1. Tiêu chuẩn toán Arizona.
2. Tiêu chuẩn toán California.
3. Tiêu chuẩn toán học mới (Common Core Math 2011)
Tiêu chuẩn này vẫn chưa được công nhận tại Texas, North Carolina, và Alaska.
4. Tiêu chuẩn toán Florida.
5. Tiêu chuẩn toán Idaho.
6. Tiêu chuẩn toán Illinois.
7. Tiêu chuẩn toán Indiana.
8. Tiêu chuẩn toán Kansas.
9. Tiêu chuẩn toán Louisiana.
10. Tiêu chuẩn toán Massachussets.
11. Tiêu chuẩn toán Michigan.
12. Tiêu chuẩn toán Mississippi.
13. Tiêu chuẩn toán Nebraska.
14. Tiêu chuẩn toán New Hampshire.
15. Tiêu chuẩn toán New Jersey.
16. Tiêu chuẩn toán New York.
17. Tiêu chuẩn toán North Carolina.
18. Tiêu chuẩn toán Ohio.
19. Tiêu chuẩn toán Oregon.
20. Tiêu chuẩn toán Pennsylvanịa
21. Tiêu chuẩn toán Rhode Island.
22. Tiêu chuẩn toán South Carolina.
23. Tiêu chuẩn toán Texas.
24. Tiêu chuẩn toán Virginia.
25. Tiêu chuẩn toán Washington (see K-12MathematicsStandards-July2008.pdf with examples).