Bài ôn 8: Các kiểu vẽ nên dùng trong phần giới thiệu phim ảnh

Tóm tắt: Proshow Producer có vài trăm kiểu vẽ có sẵn (built-in slide styles) để kết hợp dễ dàng với hình ảnh hay các đoạn phim khác giúp cho cách trình bày phim ngắn được linh hoạt hơn. Kiểu vẽ mới sau khi thiết kế có thể lưu trữ trong máy để sử dụng lại cho các thiết kế phim ảnh về sau. Sau đây là một số kiểu vẽ có sẵn rất thông dụng, đơn giản và dễ chỉnh sửa rất thích hợp cho phần mở đầu hay giới thiệu của nhiều thể loại phim ảnh.

1. Sau khi đặt hình hay phim trong một khung hình, chọn Slide Options, sau đó chọn Slide Styles (kiểu vẽ có sẵn). Khi chọn một trong những kiểu vẽ có sẵn, phim ảnh nên để ý 3 điều kiện sau đây cho phù hợp với thiết kế của kiểu vẽ để đạt được chất lượng cao: số khung hình (number of layers), thời gian phim ảnh (slide time), và thời gian chuyển tiếp. Thời gian phim ảnh và chuyển tiếp có thể dài hơn thời gian đã định trong kiểu vẽ có sẵn. Các kiểu vẽ nên biết sau đây có sẵn trong thể loại Essentials (các kiểu vẽ cần thiết) và chỉ đòi hỏi một khung hình (one layer).

1.1. Backdrop Dark Zoom (In/3D/Rotate). Thay đổi độ sáng (làm hình nền tối đi hay sáng ra) bằng cách đổi giá trị của Adjustment/White point (điểm trắng). Nếu kiểu vẽ quay hình nền, có thể đổi độ phóng đại hay góc quay cho thích hợp với nội dung phim ảnh. Ngoài ra, hình nền có thể đổi màu (Colorize) cho linh động.

1.2. Backdrop Light Zoom (Out/3D/Rotate). Tương tự như kiểu vẽ trên, nhưng làm hình nền bớt nhạt bằng cách đổi giá trị của Adjustment/Black point (điểm đen).

1.3. Simplicity. Đổi độ mờ (blur), góc quay và độ phóng đại.

2. Các kiểu vẽ nên biết sau đây có sẵn trong thể loại Essentials (các kiểu vẽ cần thiết) và đòi hỏi hai khung hình (two layers).

2.1. Gradient Mask Blend. Khung hình trên nên chọn phim ảnh cần trình bày trong phần giới thiệu. Khung hình dưới nên chọn một màu trơn. Thử phim mẫu hair.3.mp4 vơi màu đỏ đậm. Khu vực màu nền nên ghi chữ giới thiệu hay tên phim.

2.2. Momentum 3D (Blur/Dark/Light). Đổi độ mờ hay độ phóng đại cho thích hợp.
2.3. Frames & Borders: Vignette Dramatic.
2.4. Captions & Titles (có thể bỏ phần chữ làm tiêu đề hay phụ đề)
Fill Frame Title Center Dark
Text Layer Year Title 2
Text Layer Year Title 2 Image
Simplicity Title
2.5. Adjustments: Shift to Grayscale
2.6. Essentials: Caption Footer Light
2.7. Themed: Love & Heart
Wedding Trendy Style (có thể thay thế hình nền cho thích hợp với màu sắc phim ảnh)
Portrait Edgy