Bài 53: Xảo thuật chuyển hình bằng chữ viết

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách tạo ra xảo thuật chữ viết dùng để chuyển tiếp (transition) từ đoạn phim này sang đoạn phim khác.

1.1. Nhớ bấm vào số của nút hình có dấu hiệu chữ AB để đổi thời gian chuyển tiếp của đoạn phim đang chọn (current slide) thành 0 vì sẽ không dùng đến.

1.2. Đặt hai đoạn phim mẫu DemNayAiDuaEmVe.5.mpg (8 giây) và DemNayAiDuaEmVe.9.mpg (9 giây) trong cùng một hình (slide) nhưng ở hai lớp chứa khác nhau (dùng Add to show hay bấm dấu + trong khung Layers, sau khi bấm nút Layers).

Đổi thời gian của hình thành 15 giây vì tổng số thời gian của hai đoạn phim là 8+9=17 giây bỏ 2 giây chung để chuyển hình (17-2=15 giây). Dùng keyframes để điều chỉnh chính xác thời điểm xuất hiện và chấm dứt của mỗi đoạn phim. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.5 đặt tại 0 và 6 giây. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.9 đặt tại 6 và 15 giây.

1.3. Đặt hình mẫu 0.DemNayAiDuaEmVe.TextMask.jpg vào một lớp chứa mới dùng làm mặt nạ (mask). Chép DemNayAiDuaEmVe.5.mpg dùng Duplicate Layer để phim tiếp tục kéo dài và dùng chung với mặt nạ mới tạo ra.

Thời gian chuyển tiếp không nên để dài hơn 4 giây, chia đều ra làm hai phần: 2 giây chuyển tiếp chấm dứt phim trước và 2 giây chuyển tiếp để bắt đầu phim sau. Keyframe 1 (tại 6 giây): PanX, -315. PanY, 0. ZoomX, 1500%. ZoomY, 200%. Keyframe 2 (tại 10 giây): PanX, 0. PanY, 30. Zoom, 10%.
Bấm dấu + trong khung Keyframes để tạo ra keyframe mới.

Lý do thay đổi kích thước của hình (Zoom) là để hình chữ Đ trong chữ Đưa tới gần chiếm hết màn ảnh. Sau đó chữ Đ thu nhỏ lại thành dòng chữ Đêm Nay Ai Đưa Em Về trong khi phim thứ hai hiện ra.

1.4. Hàng chữ Đêm Nay Ai Đưa Em Về vì đóng vai trò mặt nạ sẽ cho thấy phim DemNayAiDuaEmVe.5.mpg trên mặt chữ và DemNayAiDuaEmVe.9.mpg bên ngoài mặt chữ.

1.5. Đặt thêm một Keyframe tại 12 giây để đổi độ mờ của chữ từ 100% xuống 0% trong 3 giây chót.