Cách sử dụng TMPGEnc XPress

Cách sử dụng TMPGEnc XPress.

1. Chọn Start, sau đó chọn Start a new project
2. Chọn Source, chọn Add file
Phim ảnh có nhiều dạng như .avi, .mpeg, .mpg, .divx, nên thử xem TmpgEnc có đọc được hay không.

Nếu phim ảnh lấy từ DVD, chọn dạng tận cùng bằng .VOB

3. Chuyển phim ảnh về display 16:9 (hình chữ nhật, widescreen) hay display 4:3 (vuông). Chọn Edit/ Cut-Edit sau khi chọn Add file để ráp nối.
Bấm dấu hiệu [ để định lúc bắt đầu khúc phim mới và dấu hiệu ] để chấm dứt. Có thể chọn lại một thời điểm bắt đầu hay chấm dứt khác nếu đổi ý.

4. Trong khi ráp nối phim nên chọn những dạng đòi hỏi sức chứa lớn như mpeg hay blu-ray để không bị dồn nén nhiều làm hình ảnh đỡ bị hư hại.

5. Khi ráp xong, dạng phim có thể chứa hình ảnh (video), âm thanh (audio), hay cả hình ảnh lẫn âm thanh. Nên để ý những tiêu chuẩn chính hiện nay:
DV – 720 x 480 NTSC
DVD – 720 x 480 NTSC
Blu-ray 720p – 1280 x 720p
Blu-ray 1080p – 1920 x 1080p

6. Âm thanh nên chọn Wav hay Digital Dolby (ac3).