Xảo thuật phim ảnh Hình trong hình (PIP)

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách tạo ra xảo thuật Hình trong hình (Picture-In-Picture, PIP) dùng Proshow Producer.
Xảo thuật này thường dùng để xem hai đoạn phim khác nhau cùng một lúc. Đoạn phim trình bày trong khung hình nhỏ cho thấy chi tiết hay gợi ý cho một diễn biến (event) hay nhân vật (character) nào đó có trong đoạn phim đang xem trong khung hình lớn.

1. Nhớ bấm vào số của nút hình có dấu hiệu chữ AB để đổi thời gian chuyển tiếp của đoạn phim đang chọn (current slide) thành 0 nếu không dùng đến.

Đặt hai đoạn phim mẫu DemNayAiDuaEmVe.9.mpg (9 giây) và DemNayAiDuaEmVe.4. mpg (15 giây) trong cùng một hình (slide) nhưng ở hai lớp chứa khác nhau (dùng Add to show hay bấm dấu + trong khung Layers, sau khi bấm nút Layers).

Đổi thời gian của hình thành 12 giây để xem hai đoạn phim cùng một lúc trong 12 giây đầu tiên. Dùng keyframes để điều chỉnh chính xác thời điểm xuất hiện và chấm dứt của mỗi đoạn phim. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.9 đặt tại 0 và 9 giây. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.4 để tự động tại đầu và cuối slide.

2. Đổi độ phóng đại và vị trí của đoạn phim DemNayAiDuaEmVe.4 trở thành khung hình nhỏ: PanX, 25. PanY, 15. Zoom, 80%. Đổ phim màu thành đen trắng có ánh xanh đậm (Colorize có móc, chọn màu RGB: 60, 60, 110).

3. Chọn hình 0.WhiteEllipse.100.png để làm mặt nạ che lại những chi tiết không cần thiết của đoạn phim. Khi dùng hình đen trắng làm mặt nạ, nhớ chọn Mask type (Loại mặt nạ) là Intensity (độ sáng thay vì độ trong suốt, Transparency).

Nên đổi tên lớp chứa thành 0.WhiteEllipse.100.PictureInPicture để khỏi lẫn lộn. Đổi độ phóng đại và vị trí của mặt nạ cho thích ứng với kích thước và vị trí của khung hình nhỏ: Fit to frame, PanX, 23. PanY, 20. ZoomX, 70%, và ZoomY, 60%.

Khi dùng mặt nạ (mask), những vị trí có màu trắng sẽ cho thấy phim ảnh (không bị che) và vị trí màu đen sẽ cho thấy nền hình (những chỗ phim ảnh bị che để lộ phim/hình ảnh hay màu sắc làm nền, background, bên dưới). Những vị trí màu xám tương ứng với màu đen và có độ mờ (opacity) giữa 0 và 100%. Bấm dấu hiệu mũi tên phải để nhập đoạn phim DemNayAiDuaEmVe.4 dưới mặt nạ 0.WhiteEllipse.100.PictureInPicture.

4. Nên tạo ra một mặt nạ đối xứng để bảo vệ nội dung của khung hình lớn (phim chính). Trong trường hợp này, nội dung của mỗi khung hình, phim chính (main picture) hay phim phụ (picture-in-picture) luôn luôn trông thấy được, và không phải tùy thuộc vào thứ tự xếp đặt của các lớp chứa (layer order).

Chọn Duplicate layer, sau đó chọn Invert có móc. Nên đổi tên lớp chứa thành 0.WhiteEllipse.100.PictureMain để khỏi lẫn lộn. Bấm dấu hiệu mũi tên phải để nhập đoạn phim DemNayAiDuaEmVe.9 dưới mặt nạ 0.WhiteEllipse.100.PictureMain.

Điều kiện: Xảo thuật này đòi hỏi hiểu rõ công dụng của mask (mặt nạ che hình), và keyframes (hình tại những vị trí được đánh dấu).