Bài 52: Cách ghi giữ “Hình trong hình (PIP)” và tạo xảo thuật “Film Reel”

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách giữ lại cách trình bày (Styles) “Hình trong hình (PIP)” để có thể áp dụng lại nhanh chóng xảo thuật này cho những đoạn phim hay hình ảnh tương tự khác.

1.1. Chọn Layers, Layer Settings. Trong khung Layers, các lớp chứa đều có móc (visible, trông thấy). Trong khung Style/Template Settings, ô vuông Replaceable Layer chỉ giữ móc cho những lớp chứa có hình dùng làm mặt nạ (mask).

1.2. Để ý đổi tên từng lớp chứa cho thích hợp và dễ hiểu khi cần áp dụng lại cho các đoạn phim khác (Khung Layer Name trong Layers.Layer Settings).

1.3. Chọn Styles, bấm nút Create. Nhớ đặt tên (Name) và chọn thể loại (Category). Sau khi xảo thuật đã được giữ lại trong máy dưới dạng Styles, chọn Slide.Slide Styles, rồi bấm nút Manage Styles. Chọn Styles thích hợp (thí dụ HinhTrongHinh) và bấm nút Export (Xuất Cảnh) nếu muốn viết ra ổ C để chép hay đem sang một máy khác.
Các hồ sơ Styles dùng trong ProShow tận cùng bằng .pxs

2. Cách tạo xảo thuật “Film Reel” làm hình chuyển tiếp
Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách tạo ra xảo thuật Film Reel dùng để chuyển tiếp (transition) từ đoạn phim này sang đoạn phim khác.

2.1. Nhớ bấm vào số của nút hình có dấu hiệu chữ AB để đổi thời gian chuyển tiếp của đoạn phim đang chọn (current slide) thành 0 vì sẽ không dùng đến nữa.

2.2. Đặt hai đoạn phim mẫu DemNayAiDuaEmVe.5.mpg (8 giây) và DemNayAiDuaEmVe.9. mpg (9 giây) trong cùng một hình (slide) nhưng ở hai lớp chứa khác nhau (dùng Add to show hay bấm dấu + trong khung Layers, sau khi bấm nút Layers).

Đổi thời gian của hình thành 17 giây vì tổng số thời gian của hai đoạn phim là 8+9=17 giây. Dùng keyframes để điều chỉnh chính xác thời điểm xuất hiện và chấm dứt của mỗi đoạn phim. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.5 đặt tại 0 và 8 giây. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.9 đặt tại 8 và 17 giây.

2.3. Đặt hình mẫu 0.Film.Reel.png vào một lớp chứa mới.

2.4. Thời gian chuyển tiếp không nên để dài hơn 4 giây, chia đều ra làm hai phần: 2 giây chuyển tiếp chấm dứt phim trước và 2 giây chuyển tiếp để bắt đầu phim sau. Keyframe 1 (tại 6 giây): PanX, -60. PanY, 0. Zoom, 20%. Rotate, 0. Keyframe 2 (tại 8 giây): PanX, 0. PanY, 0. Zoom, 100%. Rotate, 180. Keyframe 3 (tại 10 giây): PanX, 60. PanY, 0. Zoom, 20%, Rotate: 359. Bấm dấu + trong khung Keyframes để tạo ra keyframe mới. Double-click xem Preview.

Lý do thay đổi kích thước của hình (Zoom) là để và quay (Rotate) là để hình cuộn phim vừa quay vừa tới gần chiếm hết màn ảnh. Sau đó cuộn phim vừa quay vừa thu nhỏ lại trước khi phim thứ hai hiện ra.