Bài 49: Cách tạo xảo thuật phim ảnh “Khói màu”

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách tạo ra xảo thuật bốc khói màu dùng Proshow Producer. Có thể chọn khói với màu sắc (solid color) bất kỳ hay nhiều màu trộn hỗn độn (plasma). Làn khói thường dùng để chuyển tiếp (transition) từ đoạn phim này sang đoạn phim khác, nếu không muốn dùng các kỹ thuật chuyển tiếp có sẵn (không đẹp, thô, không chính xác) trong Proshow Producer.

1. Nhớ bấm vào số của nút hình có dấu hiệu chữ AB để đổi thời gian chuyển tiếp của đoạn phim đang chọn (current slide) thành 0 vì sẽ không còn dùng đến nữa.

Đặt hai đoạn phim mẫu DemNayAiDuaEmVe.5.mpg (8 giây) và DemNayAiDuaEmVe.9.mpg (9 giây) trong cùng một hình (slide) nhưng ở hai lớp chứa khác nhau (dùng Add to show hay bấm dấu + trong khung Layers, sau khi bấm nút Layers).

Đổi thời gian của hình thành 17 giây vì tổng số thời gian của hai đoạn phim là 8+9=17 giây. Dùng keyframes để điều chỉnh chính xác thời điểm xuất hiện và chấm dứt của mỗi đoạn phim. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.5 đặt tại 0 và 8 giây. Key frames cho DemNayAiDuaEmVe.9 đặt tại 8 và 17 giây.

2. Thời gian chuyển tiếp không nên để dài hơn 10 giây. Đặt 8 giây đầu tiên của đoản phim smoke.mpg làm cảnh bốc khói màu chuyển tiếp, chia đều ra làm hai: 4 giây chuyển tiếp chấm dứt phim trước và 4 giây chuyển tiếp để bắt đầu phim sau. Keyframe 1 (tại 4 giây): PanY, 50. Zoom, 50%. Keyframe 2 (tại 8 giây): PanY, 0. Zoom, 300%. Keyframe 3 (tại 12 giây): PanY, 65. Zoom, 50%.
Bấm dấu + trong khung Keyframes để tạo ra keyframe mới. Lý do thay đổi kích thước của khói là để khói tỏa ra chiếm hết màn ảnh hay để thu nhỏ lại khi tan.

Đoạn phim khói chỉ có hai màu đen và trắng. Nếu dùng phim này làm mặt nạ (mask), những vị trí có màu trắng sẽ cho thấy phim ảnh (không bị che) và vị trí màu đen sẽ cho thấy nền hình (những chỗ phim ảnh bị che để lộ phim/hình ảnh hay màu sắc làm nền, background, bên dưới). Những vị trí màu xám tương ứng với màu đen và có độ mờ (opacity) giữa 0 và 100%. Bấm dấu hiệu mũi tên phải để nhập hai đoạn phim DemNayAiDuaEmVe.5 và DemNayAiDuaEmVe 9 dưới mặt nạ smoke.mpg.

Nếu không có hình ảnh hay màu sắc nào khác một khi phim bị che, nền hình màu đen sẽ hiện ra thành màu khói. Để ý đổi kích thước phim ảnh và độ mờ trong thời gian chuyển tiếp (transition time) để nền hình không hiện ra quá lâu. Nên có ít nhất 3 keyframes. Độ mờ (opacity) của 2 keyframes đầu là 100% và keyframe 3 từ 5-20%.

3. Sau đó, chọn màu (Add Solid Color) hay màu liên tục (Add Gradient) để chọn màu trắng (white), xanh (green), hay tím (magenta) làm màu khói (màu nền hình).
Màu sắc đậm lợt tùy thuộc vào nội dung của đoạn phim đang trong thời gian chuyển tiếp. Nên để ý giảm độ mờ (opacity) xuống khoảng 60-70% nếu muốn khói trở nên mờ ảo quện vào phim ảnh hay những màu trộn hỗn độn (plasma) khác.

Điều kiện: Xảo thuật này đòi hỏi hiểu rõ công dụng của keyframes (hình tại những vị trí được đánh dấu), mask (mặt nạ che hình), và opacity (độ mờ hay độ trong suốt).